Werkingssfeer
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van iedere website (hierna ‘website’) van Stichting Toelatingstoetsen Noord-Nederland, statutair gevestigd te Leeuwarden, Nederland, (hierna ‘Toelatingstoetsen Noord-Nederland’) en op de verstrekking van informatie op of door middel van de website.

Aanvaarding
Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze disclaimer kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Aard informatie
De informatie op deze website is van algemene informatieve aard en onder meer bestemd voor oriëntatie op een opleiding of cursus. Aan de informatie kunt u daarom geen rechten ontlenen. Bij inschrijving voor een opleiding of cursus ontvangt u informatie over de exacte voorwaarden en uw rechten en plichten.

De Toelatingstoetsen Noord-Nederland spant zich in om als redelijk zorgvuldig dienstverlener de website te beheren, maar staat er niet voor in dat de op of door middel van de website verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Evenmin staat de Toelatingstoetsen Noord-Nederland er voor in dat het gebruik ervan leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden waarover de Toelatingstoetsen Noord-Nederland geen zeggenschap heeft. De Toelatingstoetsen Noord-Nederland staat er niet voor in dat de informatie op deze websites juist, volledig en actueel is. De hyperlinks naar websites van derden impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring door de Toelatingstoetsen Noord-Nederland van de inhoud van deze websites of enige relatie of verwantschap met degenen die deze websites exploiteren, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden
De Toelatingstoetsen Noord-Nederland hanteert voor haar dienstverlening algemene voorwaarden. Op de opleidingen die de Toelatingstoetsen Noord-Nederland aanbiedt en verzorgt, zijn de inschrijfvoorwaarden van toepassing. Op de cursussen die de Toelatingstoetsen Noord-Nederland aanbiedt en verzorgt, zijn de algemene voorwaarden cursussen van toepassing. Op de kennisdiensten die de Toelatingstoetsen Noord-Nederland aanbiedt en uitvoert, zijn de algemene voorwaarden kennisdiensten van toepassing. Voor inkoop hanteert de Toelatingstoetsen Noord-Nederland de rijksinkoopvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De Toelatingstoetsen Noord-Nederland is niet aansprakelijk op welke rechtsgrond dan ook voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit:

• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks naar websites van derden en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

Intellectuele eigendom
De auteursrechten op de website en de daarop opgenomen informatie berusten bij de Toelatingstoetsen Noord-Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is toegestaan de informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

Wijzigingen en buitengebruikstelling
Toelatingstoetsen Noord-Nederland kan te allen tijde de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen of buitengebruikstellen zonder mededeling aan de gebruikers en zonder overige verplichtingen jegens de gebruikers.

Klachten
Indien u klachten heeft over de website, kunt u contact opnemen met Contentbeheer: info@toelatingstoetsen.nl